Algemene voorwaarden

1. Algemeen


1.1 Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw.
1.2 Op al onze aanbiedingen zijn de navolgende levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.zwerfcampers.nl.
1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Zwerfcampers behoudt zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden op ieder moment zonder enige mededeling te wijzigen.
1.4 Zwerfcampers garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
1.5 Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u automatisch een bevestigingsmail.


2. Levering, prijzen en betalingsvoorwaarden

 

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 De levertijd bedraagt in de meeste gevallen 7 tot 14 en maximaal 30 werkdagen. Wanneer de maximale overeengekomen leveringstermijn om welke reden dan ook wordt overschreden, dan heeft de Wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden en worden eventuele gedane betalingen na de maximale levertijd binnen 14 dagen aan de koper terugbetaald.
2.3 Voor alle op de internetsite www.zwerfcampers.nl genoemde leveringstermijnen geldt dat deze indicatief zijn en er kunnen daarom geen rechten aan worden ontleend.
2.4 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
2.5 Alle prijzen op de internetsite www.zwerfcampers.nl zijn in euro en inclusief 19% BTW maar excl. verzendkosten.
2.6 Tenzij u gebruik maakt van IDEAL is de betalingstermijn van bestellingen in de webshop bij vooruit betalen acht dagen.
2.7 Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
2.8 Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van de verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Zwerfcampers echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.


3. Eigendomsvoorbehoud

 

3.1 Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Zwerfcampers totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Zwerfcampers gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
3.2 Door Zwerfcampers geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. de Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3.3 De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Zwerfcampers veilig te stellen.
3.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Zwerfcampers daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
3.5 De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Zwerfcampers ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Zwerfcampers gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Zwerfcampers bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
3.6 Voor het geval Zwerfcampers zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Zwerfcampers en door Zwerfcampers aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Zwerfcampers zich bevinden en die zaken terug te nemen.


4. Annuleren van uw bestelling/ afkoelingsperiode

 

4.1 De Wederpartij heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij Zwerfcampers daarvan binnen zeven (7) dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Wederpartij geacht de goederen te hebben aanvaard.
4.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Zwerfcampers de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
4.3 Na ontvangst van de bestelling heeft de Wederpartij gedurende een periode van zeven (7) dagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden en de bestelling te retourneren. Eventueel gedane betalingen zullen binnen twintig (20) dagen worden terugbetaald.
4.4 Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product is gebruikt en/of is beschadigd of niet in originele verpakking wordt geretourneerd.
4.5 De Wederpartij draagt de kosten en het risico van de retourzending.
4.6 Goederen die ongefrankeerd worden geretourneerd kunnen niet door Zwerfcampers in ontvangst worden genomen.
4.7 Indien geleverde producten beschadigd, dan wel defect geleverd zijn, komen kosten voor het retour zenden voor rekening van Zwerfcampers.
4.8 De kosten van het retour zenden van geleverde artikelen, die vanwege de overschrijding van de maximale levertijd van dertig (30) dagen door de Wederpartij worden geweigerd, komen voor rekening van Zwerfcampers.


5. Offertes

 

5.1 Offertes zijn persoonlijk, vrijblijvend en hebben een omschreven geldigheidstermijn, tenzij anders in de offerte is vermeld.
5.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Zwerfcampers zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van drie (3) werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
5.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Zwerfcampers pas nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.


6. Overeenkomst

 

6.1 Een overeenkomst tussen Zwerfcampers en de Wederpartij komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Zwerfcampers op haalbaarheid is beoordeeld. Zwerfcampers behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.
6.2 Een overeenkomst tussen Garage Boonstra en de Wederpartij komt tot stand zodra er door klant aan Zwerfcampers opdracht wordt gegeven voor reparatie, onderhoud of montage van onderdelen. (zie ook aansprakelijkheid)
6.3 Een overeenkomst tussen de Wederpartij en TNT post komt automatisch tot stand zodra er door klant aan Zwerfcampers opdracht wordt gegeven de bestelling te verzenden. (zie ook aansprakelijkheid)


7. Afbeeldingen

 

7.1 Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen, gegevens betreffende specificaties of meegeleverde accessoires, enz., op de internetsite www.zwerfcampers.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


8. Geschillen

 

8.1 Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.
8.2 Op alle overeenkomsten en transacties van Zwerfcampers is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
8.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.


9. Garanties, onderzoek en reclames

 

9.1 De door Zwerfcampers te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de gebruiker zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Zwerfcampers kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
9.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 maand na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Zwerfcampers verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie, verzend- en voorrijdkosten, aan de klant in rekening gebracht worden.
9.3 Gebruikte goederen hebben standaard geen garantie tenzij expliciet anders is overeengekomen.


10. Overmacht

 

10.1 Zwerfcampers is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Zwerfcampers geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Zwerfcampers niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Zwerfcampers heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Zwerfcampers zijn verbintenis had moeten nakomen.
10.3 Zwerfcampers kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
10.4 Indien Zwerfcampers ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Zwerfcampers gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


11. Aansprakelijkheid

 

11.1 De aansprakelijkheid van Zwerfcampers uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een bedrag ter grootte van maximaal de overeengekomen prijs.
11.2 Zwerfcampers is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd of beschikbaar gesteld.
11.3 Reparaties, aangeboden reparaties, onderhoud en montage van accessoires worden uitgevoerd door Garage Boonstra in Sondel tenzij anders is overeengekomen.
11.4 Zwerfcampers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van werkzaamheden of dienstverlening door een derde.
11.5 Zwerfcampers is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, verminderde goodwill of het beroep en/of activiteit van de opdrachtgever of enige andere gevolgschade.
11.6 De opdrachtgever vrijwaart Zwerfcampers uit hoofde van de overeenkomst voor aanspraken van derden.
11.7 Zwerfcampers is niet aansprakelijk voor wat voor schade dan ook als gevolg van natuurkrachten, oorlog of mondiaal politiek beleid.

 

Voor vragen: klantenservice@zwerfcampers.nl